بررسی عملکرد درآمدهای مالیاتی کل کشور نشان می‌دهد که در بهار سال ۱۴۰۱تنها ۳۴ میلیارد و ۴۵۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان مالیات از انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین دارای شماره انتظامی شخصی لوکس، گرفته شده است.
طبق اطلاعیه‌ی سازمان امور مالیاتی کشور خودروهایی که قیمت آنها بالاتر از ۱۰ میلیارد ریال است، برگ اجرایی پرداخت مالیات صادر شده است و برای پرداخت مالیات یک ماه فرصت دارند.
برای مالکان خودروهای یاد شده پیامک ارسال شده است و مالکان خودروهایی که تا الان نسبت به پرداخت مالیات خودروی خود اقدامی نکرده‌اند باید از طریق درگاه ملی خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور به ‌نشانی my.tax.gov.ir نسبت به پرداخت اقدام کنند.
در صورت پرداخت نکردن مالیات خودروی خود، از طریق عملیات اجرایی و توقیف و بازداشت اموال اعم از منقول و غیرمنقول نسبت به وصول مالیات و ده درصد آن به‌ عنوان هزینه اقدام خواهد شد.
بر اساس این اطلاعیه، همچنین مؤدیان معترض به مالیات اعلامی از سوی سازمان امور مالیاتی می‌توانند در سامانه مذکور با ثبت عدم‌ پذیرش، مراتب اعتراض خود را اعلام کنند تا به اعتراض آنها رسیدگی شود.

جدول نرخ مالیات سالانه مجموع ارزش روز انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین:

ارزش خودرونرخ مالیات
تا مبلغ ۱.۵ میلیارد توماننسبت به مازاد یک میلیارد تومان، ۱%
تا مبلغ ۳ میلیارد توماننسبت به مازاد ۱.۵ میلیارد تومان، ۲%
تا مبلغ ۴.۵ میلیارد توماننسبت به مازاد ۳ میلیارد تومان، ۳%
بیش از ۴.۵ میلیارد توماننسبت به مازاد ۴.۵ میلیارد تومان، ۴%

بر اساس قانون مالیات خودرو  تا میزان یک میلیارد تومان، ارزش خودرو یا مجموع خودروهای تحت تملک یک شخص، آن فرد از پرداخت مالیات بر خودرو ۱۴۰۱ معاف می باشد.

در صورتی که فرد دارای دو یا چتد خودرو با مجموع ارزش بالاتر از یک میلیارد تومان باشد، تنها مازاد یک میلیارد تومان، مشمول مالیات بوده که طبق جدول مالیات خودرو سال ۱۴۰۱ که در بالا ارائه نمودیم، مشمول نرخ مالیاتی ۱% می‌شود. به عنوان مثال اگر مجموع ارزش خودروهای شما ۱.۱ میلیارد تومان باشد، مالیات ۱۰۰ میلیون مازاد معادل یک میلیون تومان خواهد بود.

منبع:پدال