بی ام و برقی

اپل مدیر پیشین خودروهای الکتریکی BMW را به استخدام خود درآورد

/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%A9%DB%8C-bmw